Poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky

Referenčné číslo výzvy: SAMRS/2018/PPP/1
Miesto realizácie projektu: Ukrajina
Projektové číslo: SAMRS/2018/PPP/1/3
Sektorová priorita: voda a sanitácia, životné prostredie
CSR kód (5 miestny): 14081, 14021, 14022,

Identifikácia partnera 1: Carpatian Development Institute, Ltd.,
Identifikácia partnera 2: Mesto Žovkva
Identifikácia partnera 3: Asociácia energeticko-efektívnych miest Ukrajiny

Popis projektu

Cieľom projektu je nadviazať partnerstvo medzi slovenskou spoločnosťou (žiadateľom) a partnerskou firmou vrátane nadviazanie užšej spolupráce s verejnými inštitúciami. Výsledky budú mať tri úrovne: prispieť k zvýšeniu kvalifikácie projektantov v partnerskej firme na Ukrajine. Po druhé, pripraviť variantnú štúdiu o súčasnom stave manažmentu vody a odpadových vôd s odporúčaniami pre ďalšie kroky, ako aj prispieť k zvyšovaniu informovanosti verejnosti v oblasti energeticky účinných a ekologických vodohospodárskych systémov (s dôrazom na mestá združené v Asociácii energeticko-efektívnych miest).

Popis východiskovej situácie

Firma Enviroline, s.r.o., Košice, sa už v minulosti snažila využiť svoje odborné skúsenosti z oblasti projektovania vodohospodársky stavieb, ktoré nadobudla za svoje 20 ročné pôsobenie v danej oblasti a rozšíriť svoju podnikateľskú činnosť na Ukrajinu. Pri hľadaní vhodných partnerov na spoluprácu sme vždy narazili na pomerne slabú odbornú znalosť koncepčných riešení, moderných technológií využívaných v krajinách EÚ. Po týchto skúsenostiach sme dospeli k presvedčeniu, že ku nadviazaniu kvalitnej a dlhodobej spolupráce s ukrajinským partnerom je potrebné odovzdať budúcemu partnerovi odborné skúsenosti z problematiky vodohospodárskych stavieb. K odovzdaniu skúseností je najlepšie riešenie formou odborných seminárov a školení. Pri expanzných aktivitách firmy Enviroline smerom na Ukrajinu sme zrealizovali niekoľko spoločných stretnutí s predstaviteľmi spoločnosti Karpatský rozvojový inštitút a z pohľadu ďalšieho rozvoja našich aktivít na Ukrajine sa nám spolupráca s touto spoločnosťou javí ako najperspektívnejšia.

Partnerská spoločnosť podniká v oblasti projektovania environmentálnych riešení na Ukrajine, konkrétne so sídlom vo Ľvove a má perspektívu rozvoja, spoločný záujem na rozvoji vzájomných vzťahov a spoločných aktivít na Ukrajine. Zároveň chce prinášať nové a moderné riešenia a je ochotná zvyšovať kvalifikáciu svojho personálu. Aby sme mohli pristúpiť k vypracovaniu spoločného podnikateľského zámeru, rozhodli sme sa ponúknuť naše odborné skúseností formou vzdelávacej aktivity. Tieto nadobudnuté nové poznatky ukrajinským partnerom by sme rozvinuli do spolupráce na konkrétnej praktickej realizácii koncepčných materiálov v oblasti nakladania s vodami. Zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd.

Aj keď sme presvedčení, že parciálnymi teoretickými znalosťami partnerská spoločnosť disponuje, do vzdelávacieho programu to zaradíme. Zároveń sme si pre praktickú časť vzdelávania vybrali realizáciu štúdie v meste Žovkva. Žovkva (ukr. Жовква) je mesto na západnej Ukrajine. Je centrom Žovkvovského rajónu (okresu), Ľvovskej oblasti (kraja), leží vo vrchovine Roztoččja asi 30 km severozápadne od Ľvova a 35km od ukrajinsko - poľskej hranice na medzinárodnej ceste E 372 . Žije tu približne 13 400 obyvateľov. Mesto má v pláne spojiť sa s okolitými obcami a takto vytvoriť aglomeráciu s 20 000 obyvateľmi. V roku 1994 Žovkva dostala štatút Štátnej historickej architektonickej rezervácie – obsahuje súbor 55. pamiatok svetového, národného a regionálneho významu. Od roku 1998 je mesto kandidátom do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. V centre mesta sa zachovalo množstvo architektonických pamiatok. V 17. storočí bolo mesto rezidenciou poľského kráľa Jána III. Sobieského. Má teda bohatú históriu a disponuje vysokým turistickým potenciálom. Nedisponuje však fungujúcou environmentálnou infraštruktúry. Na základe prvotného prieskumu, ktorý zástupcovia spoločnosti zrealizovali v rámci projektu, ktorý implementuje Asociácia energeticko-efektívnych miest Ukrajiny sme zadefinoval mesto Žovkva ako ideálny model na vzdelávanie projektantov: má problémy so zásobovaním pitnou vodou, problémy s odkanalizovaním centra mesta, jednotlivých i priľahlých častí mesta, problémy pri čistení odpadových vôd, v podstate nefungujúcu čistiareň odpadových vôd na okraji mesta s negatívnym environmentálnym dopadom na životné prostredie v okolí. Mestu Žovkva chýba celková koncepcia zásobovania odvádzania a čistenia vôd v regióne s výhľadom do budúcnosti.

Popis cieľovej skupiny

  1. Ukrajinský firemný partner: Vyškolenie 5 projektantov, rozvinutie odbornej kapacity partnerskej organizácie. Uvedené projektové aktivity boli v plnom rozsahu konzultované s projektovými partnermi na Ukrajine, prispôsobené lokálnym podmienkam a možnostiam partnerských organizácií.
  2. Mesto Žovkva: realizácia štúdie prispeje k efektívnejšiemu, ekologickejšiemu a ekonomickejšiemu manažmentu vodohospodárskych riešení v meste Žovkva, koncepčné riešenie prispeje k efektívnejšiemu plánovaniu jednotlivých etáp realizácie nakladania s vodami v meste Žovkva.
  3. Sekundárnou cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta Žovkva, ktorý z dlhodobého hľadiska získajú výrazne čistejšie a kvalitnejšie životné prostredie čo povedie v konečnom dôsledku k vyššej kvalite života v meste Žovkva.

Projekt má bezprostredný vzťah k nasledujúcim prierezovým témam: ochrana životného prostredia, boj s klimatickými zmenami, opatrenia na zmiernenie dopadov klimatických zmien ako aj dobrá správa vecí verejných. Koncepčné riešenie manažmentu vodného a odpadového hospodárstva výrazne prispieva k včasnému riešeniu problémov, akými sú nadmerné a neefektívne využívanie elektrickej energie, znečisteniu životného prostredia, využívaniu moderných materiálov nespôsobujúcich zdravotné riziko. Koncepčné riešenia vo významnej miere prispievajú k efektívnemu manažmentu životného prostredia čo v konečnom dôsledku v budúcnosti povedie k zlepšeniu životného prostredia, ku skvalitneniu a zhodnoteniu života miestnych obyvateľov.